NEW ITEMS

SIZES                                                       12oz                16oz              20oz           24oz

RED VELVET MOCHA                  $4.05              $4.55             $5.05

Iced RED VELVET MOCHA       $4.05              $4.55                                   $5.05

RED VELVET LATTE                      $3.94               $4.19              $4.44

Iced RED VELVET LATTE           $3.94                $4.19                                  $4.44

S'MORE LATTE                                $3.94                $4.19            $4.44

Iced S'MORE LATTE                     $3.94                $4.19                                   $4.44

SALTED CHOC. CARM. MACCH    $3.85         $4.35        $4.85

Iced SALTED CHOC. CARM. MACCH   $3.85    $4.35                            $4.85

CHOC. MILANO LATTE              $3.94                $4.19           $4.44

Iced CHOC. MILANO LATTE     $3.94               $4.19                                  $4.44

CHOC-STRAW LATTE                   $4.05             $4.55            $5.05

Iced CHOC-STRAW LATTE        $4.05             $4.55            $5.05

CHOC-STRAW MOCHA             $4.15               $4.65            $5.15

Iced CHOC-STRAW MOCHA    $4.15             $4.65                                   $5.15

GA PEACH LATTE                           $3.94              $4.19           $4.44

Iced GA PEACH LATTE                $3.94              $4.19                                  $4.44

W. CHOC MOCHA                          $3.75              $4.25          $4.75

Iced W. CHOC MOCHA              $3.75               $4.25                                 $4.75